Om Coram

Coram Advokater er et innovativt kontor, der arbejder med den overbevisning, at dialog i øjenhøjde er en grundlæggende værdi i vores relationer til klienter.

Vores advokatkontor rummer personlighed, forskellighed og humor, hvor alle føler sig velkommen, og hvor vi med høj faglighed og integritet i vores behandling af sager, arbejder ihærdigt og dedikeret på at yde den bedste rådgivning i hver eneste sag.

Vi rådgiver små og mellemstore virksomheder i generelle erhvervsretlige forhold med særligt fokus og ekspertise inden for ansættelsesret, selskabsret, lejeret og fast ejendom.

Ligeledes tilbyder vi juridisk bistand til privatpersoner særligt inden for familieret, lejeret og køb og salg af fast ejendom.

Det er afgørende for Coram Advokater, at vores klienter oplever, at vi leverer konkret brugbar juridisk rådgivning, og at vi altid afstemmer pris og forventninger til hver enkelt sag med klienten.

Advokaterne hos Coram er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Coram er omfattet af en advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Nassau Forsikring (Filial af Nassau Verzekering Maatschappij N.V. Holland).

Coram er underlagt hvidvasklovgivningen og har derfor pligt til at indhente og opbevare oplysninger om kundernes identitet.

Advokaterne hos Coram er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Advokat Tina Kjeldstrøm har klientkonto i Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger rom garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan i øvrigt findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af advokaterne hos Coram, kan klienten klage over   salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Advokat Tina Kjeldstrøm, CVR-nr. 34250332

 

Læs mere om advokaterne og de øvrige medarbejdere hos Coram.